Erasmus

Erasmus+ KA131 / 2022 – 2023 Sözleşme Dönemi Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı (CODEC Konsorsiyumu)

Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA131-HED-000066519

Başvuru Başlangıç Tarihi: 29.01.2024

Başvuru Bitiş Tarihi: 12.02.2024

Başvuru Adresi: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr 

Kontenjan Sayısı: 2

 

Başvuru Koşulu:

Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personeli

 

Erasmus+ Değişim Programı Personel Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Kurumumuzun anlaşmalı olduğu üniversite ya da öğretim üyesinin kendi istediği bir üniversitede (anlaşma sağlanması şartıyla) en az 8 saat ders verme faaliyetidir. Ders Verme Hareketliliği için TRÜ ile öğretim üyesinin ders vereceği üniversite arasında ikili anlaşma olması veya faaliyet başlamadan önce imzalanması zorunludur. Başvurabilecek kadrolar Prof. Dr. / Doç. Dr / Dr. Öğr. Üyesi olarak tanımlanmıştır.

 

Faaliyet Süresi

Erasmus+ Değişim Programı Personel Ders Verme Hareketliliği için bu akademik yılda faaliyet süresi 2 gün faaliyet + 1 gün yol olarak belirlenmiştir. Bütçenin sınırlı olması sebebiyle, daha çok personelin programdan faydalanması için minimum süre baz alınmıştır. Her bir personel asil aday olarak seçildikten sonra dilediği zaman faaliyeti gerçekleştirebilir ancak en geç 31 Temmuz 2024 tarihine kadar faaliyetten faydalanmış ve dönmüş olmak zorundadır.

 

Maddi Katkı ve Program Ülkeleri

 - Erasmus+ Değişim Programı Personel Ders Verme Hareketliliği için 2 gün faaliyet ve 1 gün yol olmak üzere toplamda 3 gün üzerinden harcırah (hibe) verilir. Ülkelere göre günlük harcırah (hibe) miktarlarını ve hangi ülkelerin programa dahil olduğunu görmek için tıklayınız.

- Seyahat giderleri Erasmus+ değişim program kuralları gereğince doğrudan karşılanmayacaktır. Onun yerine Avrupa Komisyonu tarafından tasarlanan mesafe hesaplayıcı (distance calculator) kullanılarak km hesabına göre yol masrafı ödenecektir. Seyahat gideri hesaplama yöntemi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

- Günlük harcırah ile seyahat giderinin toplamından oluşan toplam hibenin %80 oranı, gerekli belgelerin yararlanıcı tarafından düzenlenmesi şartıyla yurt dışına çıkmadan önce ödenir. Geriye kalan miktar ise yurt dışından döndükten sonra dönüş belgelerini tamamlama şartıyla ödenir.

- Erasmus+ Değişim Programı Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

- Online Başvuru yaparken tercih edilen ülkedeki bir kurumdan kabul mektubu alınamaması durumunda, aynı hibe grubundaki veya alt hibe grubundaki bir ülkeden kabul alınması mümkündür. Ancak online başvuru esnasında alt hibe grubundan bir ülke tercih edildiyse, sonrasında üst hibe grubundaki bir ülkedeki kurumdan kabul mektubu alınması mümkün değildir.

 -Üniversite personeli Erasmus+ Değişim Programı Personel Ders Verme Hareketliliğinden hibe almaksızın katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Değerlendirme Kriterleri

1) Daha önce programdan hiç faydalanmamış personele öncelik tanınır. Faydalanma sayıları belirlenirken Erasmus+ KA103 Personel Hareketliliği Programları birlikte değerlendirilir. Örneğin, Erasmus+ KA103 Programı kapsamında Personel Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliğinden 1 defa faydalanan bir personel daha sonra Erasmus+ KA103 Programı kapsamında Personel Ders Verme veya Eğitim Alma Hareketliliğine başvuru yaparsa programdan 1 kez faydalanmış olarak kabul edilir. Özetle, hangi projeden faydalanıldığına bakılmaksızın her bir faaliyet faydalanma sayısı hesabına katılır.

2) Başvuruların tamamının daha önce programdan faydalanmış personele ait olması durumunda programdan önceki yıllarda daha az sayıda faydalanmış personele öncelik tanınır.

3) Değerlendirme aşamasında, toplam bütçe dikkate alınarak her bölüme veya fakülteye veya birime belli bir kontenjan ayrılarak dil puanına göre sıralama yapılır. Hibenin yetersiz olması durumunda bölüm bazlı değil fakülte bazlı değerlendirme yapılır.

4) Dil puanını gösteren sertifikası olmayan veya ibraz etmeyen personel programdan faydalanamaz. Programdan faydalanabilmek için dil notunun yüzlük sisteme göre en az 50 olması gerekir. Dil sınavı sonuç belgelerinde geçerlilik süresi dikkate alınmaz. KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, TIPDİL, TOEFL, IELTS sınavlarından herhangi biri başvuruda kullanılabilir. Başvuruda kullanılacak olan dil İngilizce veya başka bir Batı dili olabilir (Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça vb.).

5) Ulusal Ajans'ın belirlediği zorunlu seçim kriterlerine bağlı olarak, dil notunu gösteren sertifikası olması şartıyla eğitim alma hareketliliğinde idari personel önceliklendirilir. Bu durumdaki personelin dil notuna +10 puan uygulanır. Ek puan uygulaması yapılabilmesi için, dil sonuç belgesine sahip olan idari personelin, online başvuru süreci sona ermeden önce belgesini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü'ne ibraz etmesi zorunludur. Aksi takdirde, ek puan uygulaması yapılmayacaktır.

6) Daha önce programdan faydalanmamış personelden kontenjan artması durumunda, daha önce programdan faydalanmış olan personel değerlendirmeye alınabilir ancak personelin daha önce programdan kaç kez faydalanmış olduğu dikkate alınır. Bu durumda programdan daha az sayıda faydalanmış olan personele öncelik tanınır.

7) Katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir personelin, hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeyi tercih etmesi durumunda, bu personele Madde III. 4.3.2 uyarınca düşük öncelik verilir.

8) Engelli personel, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla önceliklendirilir. Bu durumdaki personelin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki personelin dil notuna +10 puan uygulanır. Belge sunmayan personele ek puan uygulaması yapılmayacaktır.

9) Gazi personel ile şehit / gazi eşi veya çocuğu olan personel, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla önceliklendirilir. Bu durumdaki personelin online başvuru süreci sona ermeden önce durumlarını gösteren belgelerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki personelin dil notuna +15 puan uygulanır. Belge sunmayan personele ek puan uygulaması yapılmayacaktır.

 

Asil ve Yedek Katılımcıların Belirlenmesi

Yukarıdaki değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, yapılan başvurular değerlendirilir. Sınırlı bütçe, kaç farklı bölümden/birimden/fakülteden başvuru yapıldığı ve adayların dil puanları asil ve yedek listelerin oluşturulmasında belirleyicidir. Birbirinden farklı olasılıklar söz konusudur.
Buna göre:

 1) Eğer program bütçesi başvuru yapan her bölüm/idari birim/teknik birimden 1 asil aday seçmeye yeterliyse, her bölüm/idari birim/teknik birim kendi içerisinde değerlendirilir ve bölüm/idari birim/teknik birim içerisindeki en yüksek dil puanına sahip 1 aday asil olarak seçilir. Taban puanı aşan diğer adaylar ise yedek olarak belirlenir.

 2) Program bütçesinin her bölüm/idari birim/teknik birimden 1 asil aday seçmek için yeterli olmadığı fakat her fakülte/idari birim/teknik birimden asil aday belirlenmesi için yeterli olduğu durumda, fakülte/idari birim/teknik birim bazlı değerlendirme yapılır. Her fakülte/idari birim/teknik birim kendi içerisinde değerlendirilir ve fakülte/birim genelindeki en yüksek dil puanına sahip 1 aday asil olarak seçilir. Taban puanı aşan diğer adaylar ise yedek olarak belirlenir.

 3) Eğer program bütçesi her fakülte veya birimden 1 asil seçmek için de yeterli değilse, bu durumda üniversite genelindeki tüm fakülteler/birimler en yüksekten en düşüğe doğru dil puanına göre sıralanır. Örneğin başvuru yapan adayların yer aldığı 12 farklı fakülte/birim olduğunu ve program bütçesinin ise sadece 8 farklı fakülteden/birimden asil seçilmesine yeterli olduğunu varsayalım. Bu durumda en yüksek puana sahip ilk 8 fakülteden/birimden asil aday seçilir. Diğer fakültelerin/birimlerin adayları dil puanı için belirlenen taban puanı aşmış olmaları şartıyla yedek olarak belirlenirler.

Not: Personel Hareketliliği için üniversitemize ayrılan program bütçesi oldukça sınırlı olduğu için yukarıda yer alan olasılıklardan 3. durumun uygulanması öngörülmektedir.

 

Kabul Mektubu Sonrası Asil ve Yedek Katılımcıların Değerlendirilmesi

Bu aşamada; asil adayların kabul mektubu teslim edip etmemeleri ve yedek adaylardan ne kadarının kabul mektubu teslim ettiği gibi durumlar belirleyicidir. Son tarihe kadar koordinatörlüğe kabul mektubu teslim etmeyen asil ve yedek adaylar listelerden çıkartılırlar. Bu adayların hakları sonraki başvuru dönemlerine aktarılmaz. Her başvuru dönemi için yeniden başvuru yapılması gerekir. Son tarihe kadar koordinatörlüğe kabul mektubu teslim eden asil adayların ise hakları saklıdır. Asil adaylardan kabul mektubu getirmeyenler olması durumunda, onlardan artan bütçe yedek adaylar için kullanılır.

Son tarihe kadar kabul mektubunu koordinatörlüğümüze teslim eden yedek adaylar aşağıdaki olasılıklara göre değerlendirmeye alınırlar:

 1) Eğer program bütçesi başvuru yapan her bölüm veya birimden 1 asil aday seçmeye yeterliyse, her bölüm/birim kendi içerisinde değerlendirilir. Eğer bir bölümün/birimin asil adayı ofisimize kabul mektubu teslim etmezse, o bölümden/birimden kabul mektubunu ofisimize teslim etmiş olan yedeklerden en yüksek dil puanına sahip aday asil listeye alınır. 

2) Program bütçesinin başvuru yapan her bölüm veya birimden 1 asil aday seçmeye yeterli olmadığı fakat her fakülte/birimden asil aday belirlenmesi için yeterli olduğu durumda, her fakülte/birim kendi içerisinde değerlendirilir. Eğer bir fakültenin/birimin asil adayı ofisimize kabul mektubu teslim etmezse, o fakülteden/birimden kabul mektubunu ofisimize teslim etmiş olan yedeklerden en yüksek dil puanına sahip aday asil listeye alınır.

3) Program bütçesinin oldukça sınırlı olduğu durumda;

a) Kabul mektubu almış yedek adaylar dil puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

b) Bir bölüm ya da birimde (bütçenin yetersiz olması durumunda fakültede), halihazırda kabul mektubu almış bir asil aday varsa, aynı bölümden/birimden/fakülteden kabul mektubu almış olan başka yedek aday veya adaylar değerlendirmeye alınmaz.

c) Kabul mektubu almış olan ve bölümünden/biriminden/fakültesinden asil listede aday bulunmayan en yüksek dil puanına sahip yedek kişi, asil listeye alınır.

d) Yedeklerden kabul mektubu teslim edenlerin tamamının, listede halihazırda asil adayı bulunan bölümlerden/birimlerden/fakültelerden olması halinde, dil puanı en yüksek olan yedek aday bölümünde başka bir seçilmiş asil aday olmasına rağmen asil listeye alınır. 

 

Engelli Personel İçin İlave Hibe

 - Erasmus+ Değişim Programı'na katılan engelli personele aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

 - İlave hibe talebinde bulunmak isteyen personelimizin, web sayfamızdaki başvuru formuyla birlikte engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri içeren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisiyle ofisimize başvuru yapmaları gerekmektedir.

 - Talep edilen hibe, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılmak amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

- Engelli katılımcılar için nihai ek hibe talebi Ulusal Ajans tarafından değerlendirilip, gerekli görüldüğü takdirde ilgili personele faaliyet sonunda ödenecektir.

 - Detaylı bilgi ve başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Anlaşmalı Üniversiteler

Anlaşmalı üniversitelerimize ulaşmak için tıklayınız.

 

Menüyü Kapat