Erasmus

Erasmus+ KA131 / 2022 – 2023 Sözleşme Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği İlanı (CODEC Konsorsiyumu) - Kalan Kontenjan

Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA131-HED-000066519

Başvuru Başlangıç Tarihi: 21.03.2024

Başvuru Bitiş Tarihi: 04.04.2024

Başvuru Adresi: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr 

Kontenjan Sayısı: 4

 

Başvuru Koşulu:

Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda lisanüstü öğrenci olmak

- BÖTE doktora bölümü öğrencileri öncelikli olmak üzere doktora tez çalışmasının teknoloji ve uzaktan eğitim alanı ile ilgili olduğunu kanıtlamak şartı ile farklı anabilim dallarından doktora öğrencileri de başvuru yapabilirler

 

Erasmus+ Değişim Programı Öğrenci Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Değişim Programı Öğrenci Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya uygun olan başka bir kurumda staj yapmasıdır. 'Staj', bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. 

Erasmus+ Değişim Programı Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında ikili anlaşma gerekliliği yoktur. Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilere kendilerine staj yeri bulmaları için belli bir süre tanınacaktır. Başvuru ve sınav süreci sona erdiğinde staj yeri bulunması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgilendirme koordinatörlüğümüz tarafından yapılacaktır.

 
Başvuru Şartları

- Adayların Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmaları gerekmektedir.

- Başvuru şartları ve değerlendirme kriterleri TRÜ Erasmus Yönergesi çerçevesinde oluşturulmaktadır. Yönerge için tıklayınız.

-  Akademik ortalaması en az 2,50 olan lisansüstü öğrenciler başvuru yapabilirler.

- Lisansüstü öğrencisi olup henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler lisans akademik ortalamaları 2.50 olması şartıyla başvuru yapabilirler. 

- Lisansüstü öğrencisi olup akademik ortalaması 0 görünen öğrencilerin bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini online başvuru süreci bitmeden Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu öğrenciler değerlendirmeye alınamayacakları için eleneceklerdir. 

Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Daha önce Öğrenci Öğrenim ya da Staj Hareketliliği programından faydalanmış öğrenciler geriye kalan sürelerinin yeterli olması şartıyla başvuru yapabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin geriye kalan süreleri en az 2 ay olmak zorundadır.
 

Staj Yapılabilecek / Yapılamayacak Kurumlar

Erasmus+ Değişim Programı Öğrenci Staj Hareketliliği, öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalı ve staj faaliyeti öğrencinin mesleki gelişimine katkıda bulunmalıdır.
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, üniversiteler ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurt dışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilemez. Akademik çalışma veya tez çalışması amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB Ajansları

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar 


Maddi Destek (Burs) ve Staj Yapılabilecek Ülkeler

Erasmus+ Stajı yapılabilecek ülkeler ve ilgili ülkelere göre verilecek aylık burs miktarları için tıklayınız.

Değerlendirme Kriterleri

- Yüzyüze yapılan dil sınavında, yazılı sınav %75konuşma sınavı %25 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanır. Aday eğer Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen dil sınav belgesine sahip ise ilgili belgeyi beyan ederek sınavdan muafiyeti sağlanabilir.

- Transkriptinizde yazan akademik ortalamanız 25 ile çarpılarak Erasmus notunuza dahil edilecek akademik ortalama notunuz hesaplanır.

- Nihai Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınır.

- Öğrenciler nihai Erasmus+ notuna göre bölüm ya da fakültelere eşit kontenjan ayrılarak ve ülke tercihleri dikkate alınarak seçilir. Kontenjan sayıları bütçe hesabı yapıldıktan sonra koordinatörlüğümüz tarafından ilan edilecektir.

- Daha önce programlardan faydalanmış olan veya faydalanmak üzere ilan edilen listelerde asil olarak yer alan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda 10 puan kesinti uygulanır.

- Daha önce programlardan birine başvurmuş ve kendilerine tanınan süre dışında hakkından feragat etmiş öğrencilerin nihai Erasmus+ puanlarına 10 puan kesinti uygulanır.

- Programdan daha önce 2 kez veya daha fazla faydalanmış öğrencilerden yapılacak kesinti artarak devam eder. Örneğin programdan 2 kez faydalanmış öğrencilerin 3. başvurularında nihai Erasmus notundan 20 puan kesinti uygulanır. Aynı durumdaki öğrencilerin 4. başvurularında ise 30 puan kesinti uygulanır.

- Erasmus+ değişim programı staj hareketliliği kapsamında hareketlilik yapmak isteyen öğrenci başvuru döneminde staj yapacağı kurumdan kabul belgesi alması halinde nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Kabul belgesini online başvuru sistemine yüklemek zorundadır. Aksi halde nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanamaz. 

- Erasmus+ değişim programı staj hareketliliği kapsamında hareketlilik yapmak isteyen öğrenci "dijital becerileri geliştirmeye yönelik staj hareketliliği" yapma talebi durumunda nihai Erasmus+ puanına +5 puan uygulanır ve önceliklendirilir.

- Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) nihai Erasmus+ puanına +15 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin (belgelenmesi kaydıyla) Erasmus puanına +10 puan uygulanır. Bu durumdaki öğrencilerin online başvuru süreci sona ermeden önce, durumlarını gösteren belgelerini Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu durumdaki öğrencilere + puan uygulaması yapılamayacaktır.

- Vatandaşı olunan ülkede Erasmus+ değişim programı faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 10 puan kesinti uygulanır.

- TRÜ Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından daha önce düzenlenen toplantılara katılmayan öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 5 puan kesinti uygulanır.

- Başvuru yapmalarına rağmen Erasmus+ Değişim Programı kapsamında düzenlenen dil sınavlarına girmeyen öğrencilerin nihai Erasmus+ puanına 5 puan kesinti uygulanır.

- Birinci ve  ikinci derece akrabaları veya kendileri, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve  Şanlıurfa ikamet etmekte olup  da  kendileri  farklı  illerdeki  ECHE  sahibi  yükseköğretim  kurumlarına  kayıtlı  öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilir.


Staj Süresi ve Stajın Yapılabileceği Dönem 

- Erasmus+ değişim programı kapsamında staj süresi en az 2 ay, en fazla 12 aydır. 2 aydan kısa staj yapılması mümkün değildir.

- 2022-1-TR01-KA131-HED-000066519 proje kapsamında bütçe kontrolüne bağlı olarak staj süresi asgari süre olan 2 ay ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca 2022 yılı Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği El Kitabı'nda (https://erasmus.trabzon.edu.tr/Share/ED5351DF8EA8AB982AC5818BBB5AED76) belirtildiği üzere doktora öğrencileri için kısa süreli hareketlilik sağlanabilmektedir. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği El Kitabı'nın bu hususta dikkatli bir şekilde incelenmesi önerilmektedir. 

- Daha önce programdan faydalanmış olan öğrenciler (Öğrenim + Staj) her bir eğitim düzeyi için lisans-yüksek lisans-doktora ayrı ayrı olmak üzere 12 ayı aşmamak şartıyla Erasmus+ döneminde yeniden başvuru yapabilirler. 

- Erasmus+ döneminde TRÜ’de kayıtlı öğrenci olduğu dönemde başvuru yaparak hak kazanmış olmak şartıyla mezun olan öğrenciler de mezuniyet tarihinden sonra 1 yıl içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. 

- Staja başvuran öğrencilerimizin en geç 31 Temmuz 2024 tarihine kadar staj faaliyetini gerçekleştirip dönmüş olmaları gerekmektedir.

 

Yazılı Dil Sınavı:

Tarih: 08.04.2024

Saat: 11.30

Yer: Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi F Blok Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü

Online Konuşma Sınavı:

Tarih: 09.04.2024
Saat:  11.30
Yer: Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi F Blok Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü

 

-Dil sınavına girecek öğrencilerin listesi ile sınav ile ilgili linkler Erasmus+ Değişim Programı hareketliliğine ait resmî web sayfası olan https://erasmus.trabzon.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

- Sınav sonuçları, yerleştirme sonuçları ve diğer tüm duyurular https://erasmus.trabzon.edu.tr  adresinden yapılacaktır.

Menüyü Kapat